O Nas

Ośrodek Badań nad Awangardą został założony na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 2016 roku. Kierownictwo nad nim objął dr hab. Jarosław Fazan, zaś w jego prace zaangażowały się osoby, które już od kilku lat pracują razem nad zagadnieniami związanymi z historią awangard Środkowej i Wschodniej Europy. Głównym celem naszych działań jest prowadzenie badań nad teorią oraz praktyką sztuki awangardowej oraz eksperymentalnej w dwudziestym stuleciu. Prace Ośrodka koncentrują się wokół początków nowej sztuki oraz jej dziewiętnastowiecznych antecedencji, jej rozkwitu w okresie przypadającym na działalność historycznych awangard (1909-1939), uwzględniając jednak również dorobek ruchów neo-, trans- i postawangardowych: skupionych na radykalizacji postulatów estetycznych, politycznych oraz społecznych artystów wcześniejszych dekad. Jednym z najważniejszych zadań Ośrodka jest więc definiowanie eksperymentu jako znaczącego wyznacznika kultury XX i XXI wieku: organizującego zarówno poszukiwania artystyczne (w zakresie poetyki, tematyki, estetyki dzieła sztuki), jak i społeczno-polityczne twórców awangardowych. Awangardyzm staje się tym samym pojęciem traktowanym ahistorycznie, nieprzynależnym jedynie do słownika sztuki pierwszej połowy XX wieku i kształtującym obraz kultury współczesnej.

Jednym z najważniejszych zadań Ośrodka jest prowadzenie badań archiwalnych nad niepublikowanymi bądź opublikowanymi jednorazowo tekstami awangardowymi (połączonych z przygotowaniem edycji krytycznych tychże utworów). Kolejnym ważnym aspektem jego działalności będzie koncentracja na studiach porównawczych, obejmujących przede wszystkim obszar Europy Środkowej i Wschodniej, a także podejmowanie zagadnień z zakresu socjologii literatury, skupionych wokół analiz życia literackiego oraz redefinicji pozycji artysty w myśleniu awangard. Ośrodek będzie też odpowiedzialny za inicjowanie i koordynowanie działań wydawniczych w ramach serii awangarda/rewizje oraz współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi zajmującymi się studiami nad awangardą (ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków prowadzących badania nad tym zjawiskiem w odniesieniu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej).